Llanybydder & Rhydcymerau

Community Council

Public Notice

For information on Storm Callum please visit the Storm Callum page.

Events

Carmarthenshire Association of Voluntary Services Community Recognition

CAVS are launching a new campaign today to recognise the incredible service that some shops etc have provided during lock down. Since measures have been lifted, even slightly, some of us are returning to the larger supermarket chains for our grocery shopping instead of continuing to support our local stores. We want to take the moment to identify those who delivered when others couldn’t, who found the gluten free flour, who kept us is fresh fruit and veg … some additional promotion for them and a huge THANK YOU, from us.

For more information please visit Carmarthenshire Association of Voluntary Services website.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi lansio cynllun newydd i hybu twf a gwydnwch trefi gwledig ledled y Sir. Ydych chi’n fusnes lleol? Owen Davies Consulting Ltd yw’r ymgynghorwyr sy’n arwain y gwaith gyda thref Llanybydder i helpu paratoi cynlluniau twf ar gyfer pob tref.

Efallai eich bod chi’n byw neu’n gweithio yn Llanybydder?

Cwblhewch ein harolwg fel y gallwch helpu llunio ffyniant eich cymuned yn y dyfodol - www.economicgrowthplans.co.uk/cy/home

Carmarthenshire County Council has launched a new initiative to support the growth and resilience of rural towns across the County. Owen Davies Consulting Ltd are the appointed lead consultants working with Llanybydder to prepare growth plans for each town.

Are you a local business? Maybe you live or work in Llanybydder?

Please complete our survey so you can help shape the future prosperity of your community - www.economicgrowthplans.co.uk/

Cau Ffordd Dros Dro - A485 Abergwili i Lanybydder a'r A482 Llanwrda i Lanbedr Pont Steffan

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr A485, o'r gyffordd â'r TR A40 Abergwili i Gaerfyrddin am bellter o 17 milltir i gyfeiriad y gogledd. Hefyd, yr A482, o'r gyffordd â'r TR A40 Llanwrda am bellter o 16 milltir i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Y ffordd arall ar gyfer yr A485 Abergwili i Lanybydder fydd ar hyd yr A485, A482 a'r TR A40.

Y ffordd arall ar gyfer yr A482 Llanwrda i Lanbedr Pont Steffan fydd ar hyd y TR A40, A485 a'r A482.

Dim ond un ffordd fydd ar gau ar un adeg.

Disgwylir i'r gwaharddiadau ysbeidiol ddigwydd o ddydd Llun, 1 Gorffennaf, 2019 am gyfnod o 18 mis neu tan i holl gydrannau'r Tyrbin Gwynt gael eu cludo i'r lleoliad.

Effaith yr Hysbysiad fydd gwahardd dros dro bob cerbyd, cerddwr, a beiciwr, heblaw am y cerbydau a'r personau a eithriwyd, rhag mynd ar hyd y darnau o'r ffordd Sirol a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn yn ystod y cyfnodau a hysbysir gan yr heddlu a/neu gynorthwywyr a gyflogir yn unol â Llwythi Abnormal na ellir ei rannu (yn unol â'r diffiniad yng Ngorchymyn Cerbydau Ffordd (Awdurdodi Mathau Arbennig)(Cyffredinol) 2003. Disgwylir i'r gwaharddiadau barhau am uchafswm o 10 munud.

Amgaeaf gynllun (nad yw wrth raddfa) sy'n dangos y darn ffordd a gaeir ynghyd â'r llwybr arall.

A485 - A482 Cynllun Tyrbinau Gwynt

Temporary Road Closure - A485 Abergwili to Llanybydder & A482 Llanwrda to Lampeter

A request has been received for the temporary road closure of the A485, from its junction with the TR A40 Abergwili to Carmarthen for a total distance of 17 miles in a northerly direction. Also, the A482, from its junction with the TR A40 Llanwrda for a total distance of 16 miles in a north-westerly direction.

The alternative route for the A485 Abergwili to Llanybydder closure will be via the A485, A482 and TR A40.

The alternative route for the A482 Llanwrda to Lampeter closure will be via TR A40, A485 and A482.

Only one road closure to be in operation at a time.

The prohibitions, which will be applied intermittently, are expected to operate from Monday 1st July, 2019 for a period of 18 months, or until the transportation of the Wind Turbine components has been completed.

The effect of the Notice is to temporarily prohibit all vehicles, pedestrians and cyclists, other than exempted vehicles and persons, from proceeding along the lengths of the County roads specified in the Schedule to this Notice during such times as advised by the police and/or attendants employed pursuant to the Abnormal Indivisible Loads (AIL) (as defined in the Road Vehicle (Authorisation of Special Types) (General) Order 2003. The prohibitions are expected to be for maximum periods of 10 minutes.

Enclosed is a plan (N.T.S.) illustrating the length of road to be closed and alternative route.

A485 - A482 Cynllun Tyrbinau Gwynt

Grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol

Mae angen gwirfoddolwyr arnom ni i sefydlu grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol - Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol

Community Speed Watch Group

Volunteers needed to set up a Community Speed Watch group - Training will be provided.

Community Speed Watch Group

Pwyllgor Pentref Llanybydder

Mae Pwyllgor Pentref Llanybydder yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, i godi arian ar gyfer y carnifal a pharti Nadolig blynyddol i blant y pentref.

Heb gefnogaeth pobl leol a’r ardal sy’n amgylchynu Llanybydder, ni fyddwn yn medru codi’r arian sy’n angenrheidiol ar gyfer yr achlysuron arbennig yma yn ein pentref.

Rydyn ni’n croesawu unrhyw syniadau ar gyfer codi arian, a hefyd mae croeso i unrhyw un ymuno a’r pwyllgor.

Edrychwch ar eu tudalen Facebook.

Llanybydder Village Community

LLVC hold events throughout the year, to raise money for the Annual Carnival and Childrens Christmas party.

Without the support of the people of Llanybydder and the surrounding area, we wouldn't be able to raise the funds necessary to hold these very special occasions for the Village.

Fund raising ideas are always welcome and there's a welcome to anyone who wants to join the committee.

Check out their Facebook page.